A Dr. Bozó Inez Ügyvédi Iroda (BI Legal Point) (székhely: 6000 Kecskemét, Hunyadi János u. 11.; “Iroda“) az Ön adatainak kezelésével összefüggésben a személyes adatai kezeléséről a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint tájékoztatja Önt a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR”) szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) szerint.

1. Az adatkezelés célja és jogalapja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama, az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők köre, adattovábbítások:

1.1 Álláshirdetésre jelentkezők

Amennyiben Ön ahhoz hozzájárul, úgy az Iroda az Ön önkéntes hozzájárulása alapján az Ön alábbi adatait kezeli az álláshirdetésre történő jelentkezésekkel összefüggésben:

önéletrajzban megküldött adatok úgy, mint családnév, keresztnév, telefonszám, lakcím, email cím, fénykép, szakmai tapasztalat leírása, beszélt nyelv(ek), hobbi

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

A jelentkezését kizárólag akkor tudjuk elbírálni, ha hozzájárulását adja az önéletrajzában foglalt adatok álláshirdetéssel kapcsolatos, Iroda általi kezeléséhez.

Az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők (munkakörök) megnevezése: irodavezető, az iroda toborzással foglalkozó tagjai.

Az adatok továbbítására harmadik személyek részére nem kerül sor.

Amennyiben az Ön pályázata sikeres, és az Iroda által meghirdetett álláshelyet Ön tölti be, úgy az Iroda az önéletrajzában foglalt személyes adatokat a fenti célból nem kezeli a továbbiakban, azokat ezen cél tekintetében törli. Az állásra fel nem vett jelentkező adatai az állás betöltéséről hozott döntést követően azonnal törlésre kerülnek, kivéve, amennyiben az érintett a döntés meghozatalát (amelyről tájékoztatást kap) követően hozzájárulását adja a személyes adatai 6 hónapig tartó kezeléséhez (abból a célból, hogy ha üresedés következne be, akkor a Bohus Ügyvédi Iroda újra áttekinthesse az önéletrajzot és fel tudja venni a kapcsolatot az érintettel).

1.2 Megbízások teljesítésével kapcsolatos adatkezelés

Ha az Iroda és Ön vagy az Ön munkáltatója között ügyvédi megbízási szerződés jött létre, akkor ennek teljesítése érdekében az Iroda az Ön következő személyes adatait kezeli:
az Ön, az ügyfél képviselője, az ellenérdekű felek, tanúk, szakértők és egyéb természetes személyek a konkrét megbízás teljesítésével kapcsolatban kezelt személyes adatai

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (szerződés teljesítése), a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja (jogi kötelezettség teljesítése) és az Üttv. 1.§ (1) bekezdése.

Az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők (munkakörök) megnevezése: az Iroda tagjai ügyvédjelöltjei és a számlázási munkatársak; a megbízás jellegétől függően a hozzáférés bizonyos irodai tagokra, illetőleg munkavállalókra korlátozott.

Az adatokhoz az Iroda részére IT szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozók szükség szerint hozzáférhetnek.

Adattovábbításra az ügy által megkívánt esetben kerül sor (pl. perben képviselt EGT-n kívüli ügyfél részére az ellenérdekű fél, tanú vagy szakértő adatainak megküldése).

Az adatkezelés időtartama 5 év, illetőleg 10 év (Üttv. 53.§ (3) és (5) bekezdés). A nevezett bekezdésekben nem szereplő, a megbízással kapcsolatos adatokat az elévülési idő végéig őrzi az Iroda.

1.3 Ügyfél-átvilágítással kapcsolatos adatkezelés

Amennyiben a jogszabályok ezt az Iroda részére előírják, az Iroda az ügyfélátvilágítással kapcsolatosan az alábbi adatokat kezeli:

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 2017. évi LIII. törvény (“Pmt.”) 7. § (2) és (8) bekezdésében meghatározott adatok

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja (jogi kötelezettség teljesítése) és a Pmt. 7-11.§-ai, illetve adott esetben a 17.§-21.§-ai.

Az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők (munkakörök) megnevezése: az Iroda tagjai, ügyvédjelöltjei és a számlázási munkatársak.

Az adatok a Pmt. által megkövetelt esetekben kerülnek továbbításra (Pmt. 74.§ (1) bekezdés alapján a területi kamara részére, a 75.§ (1) bekezdése alapján a NAV-on belül működő pénzügyi információs egység részére).

Az adatok az EGT-n kívülre nem kerülnek továbbításra.

Az Iroda az adatokat a megbízás teljesítésétől számított 8 évig őrzi (Pmt. 56.§ (2) bekezdés, 57.§ (2) bekezdés).

1.4 Ügyfélazonosítással kapcsolatos adatkezelés

Amennyiben a jogszabályok ezt az Iroda részére előírják, az Iroda az ügyfél azonosítással kapcsolatosan az alábbi adatokat kezeli:

az Üttv. 32.§ (3) és (9) bekezdésében, valamint 33.§ (2) bekezdésében meghatározott adatok

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja (jogi kötelezettség teljesítése) és az Üttv. 32-33.§-a.

Az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők (munkakörök) megnevezése: az iroda tagjai, ügyvédjelöltjei és a számlázási munkatársak.

Az adatok az Üttv. által megkövetelt esetekben kerülnek továbbításra (Pmt. 30-31.§) a NAV-on belül működő pénzügyi információs egység részére.

Az adatok az EGT-n kívülre nem kerülnek továbbításra.

Az Iroda az adatokat az Üttv. 32.§ (3) bekezdése szerinti adatok esetén az Üttv. 112.§ (2) bekezdése szerinti időtartamig, a 33.§ (2) bekezdésében meghatározott adatok esetén a megbízás teljesítésétől számított 8 évig őrzi (Üttv. 33.§ (7) bekezdése, Pmt. 56.§ (2) bekezdés, 57.§ (2) bekezdés).

1.5 Ügynyilvántartással kapcsolatos adatkezelés

Amennyiben a jogszabályok ezt az Iroda részére előírják, az Iroda az ügyfél azonosítással kapcsolatosan az alábbi adatokat kezeli:

az Üttv. 53.§ (2) bekezdésben meghatározott adatok

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja (jogi kötelezettség teljesítése) és az Üttv. 53.§ (1) bekezdése.

Az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők (munkakörök) megnevezése: az iroda tagjai, ügyvédjelöltjei és a számlázási munkatársak.

Az adatok az Üttv. által megkövetelt esetekben kerülhetnek továbbításra (Üttv. 53.§ (4) bekezdés).

Az adatok az EGT-n kívülre nem kerülnek továbbításra.

Az Iroda az adatokat 5 évig, illetőleg 10 évig őrzi meg (Üttv. 53.§ (3) és (5) bekezdés).

1.6 Üzleti partnerekkel kötött szerződésekkel kapcsolatos adatkezelés

Ha az Iroda és az Ön munkáltatója között szerződés jött létre, akkor ennek teljesítése érdekében az Iroda az Ön, mint kapcsolattartó (az Ön munkáltatója által az Iroda rendelkezésére bocsátott) következő személyes adatait kezeli:

az Ön családneve, keresztneve, beosztása, telefonszáma és email címe

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (az Iroda, illetőleg az Ön munkáltatója jogos érdekének érvényesítése).

Az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők (munkakörök) megnevezése: az iroda tagjai, ügyvédjelöltjei és a számlázási munkatársak.

Adattovábbításra nem kerül sor.

Az Iroda az adatokat a kapcsolattartó személyének változásától számított legfeljebb 1 évig őrzi.

2. Az adatkezelő:

A fent meghatározott személyes adatai kezelője (adatkezelő): az Iroda.

3. Az adatok tárolása és az adatok biztonsága érdekében alkalmazott technikai és szervezési intézkedések leírása

A személyes adatokat az Iroda székhelyén (6000 Kecskemét, Hunyadi János u. 11.) tároljuk.

Az Iroda megtesz minden észszerűen elvárható technikai óvintézkedést a tárolt adatok biztonságos és harmadik személy részéről hozzáférésmentes tárolása érdekében.

A személyes adatok tárolásának IT biztonsági leírása, az adatbiztonság érdekében tett főbb technikai és szervezési intézkedések: Az Iroda IT rendszere megfelelő tűzfallal, vírusírtóval és spam szűrővel védett. Az Irodában található valamennyi számítógéphez kizárólag egyéni jelszóval lehetséges a hozzáférés.

Az Iroda megteszi a megfelelő védelmi intézkedéseket, azonban felhívjuk figyelmét, hogy az Interneten keresztül történő támadást nem lehetséges minden esetben megelőzni, kivédeni.

4. Az Önt az adatkezeléssel kapcsolatban megillető jogok (érintetti jogok):

A személyes adatai kezelése kapcsán Önt az alábbi jogok illetik meg:

a) hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk): Ön jogosult arra, hogy az Irodától tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jelen tájékoztatóban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon.

Az Iroda az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért az Iroda az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk rendelkezésére, kivéve, ha másként kéri.

b) helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére az Iroda indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

c) törléshez való jog (GDPR 17. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére az Iroda késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az Iroda pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
– amennyiben Ön visszavonja hozzájárulását;
– a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
– a személyes adatokat az Irodára alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

d) adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére az Iroda korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
– Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Iroda ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
– az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
– az Irodának már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

e) a fenti jogokkal kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog (GDPR 12. cikk): az Iroda késedelem nélkül, de mindenféleképpen az Ön fenti a)-d) pontokban foglaltak szerinti kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről tömören, átláthatóan, közérthetően és világosan. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Iroda a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.
A tájékoztatás ingyenes. Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Iroda, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: i) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy ii) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Irodát terheli.

f) panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk): Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha a megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR-t. A panasz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál tehető meg (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; www.naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu).

g) bírósághoz fordulás joga (GDPR 79. cikk): Ön bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait. Az Irodával szembeni eljárást az Iroda tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

h) adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk): amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy az Ön és az Iroda közötti szerződésen alapul, Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó és Ön által az Iroda rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy az Iroda ezt akadályozná. Ön jogosult továbbá arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje az Irodától a személyes adatok másik adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását.

5. A Weboldal üzenetküldési funkciója: A Weboldalon ‘Kapcsolat’ oldal alatt megjelenő üzenetküldési funkció használata során, a funkciót használó köteles az e-mail címét megadni. Ennek adatkezelési szempontja az, hogy az üzenetre az Iroda válaszolni tudjon. Az üzenet továbbítása e-mailben történik a info@bilegalpoint.com címre. Az üzenetet és annak tartalmát 30 napig tároljuk, ezt követően törlésre kerül. Személyes adatok kezelése újbóli megkeresés útján, csak ügyvédi megbízás alapján történik.

6. Ön a személyes adatai kezelésével kapcsolatban tájékoztatást kérhet az alábbi módokon és személytől:

A személyes adatai kezelésével kapcsolatban további tájékoztatás Dr. Bozó Ineztől kérhető levélben (6000 Kecskemét, Hunyadi János u. 11.) vagy e-mailben (info@bilegalpoint.com). A fent meghatározott jogai gyakorlása esetén Dr. Bozó Inezzel kell felvennie a kapcsolatot.

Hatályos 2021. február 14. napjától

Dr. Bozó Inez Ügyvédi Iroda
Képviseli: Dr. Bozó Inez

EnglishFrenchGermanHungarian